cannet.se info@cannet.se

Ordlista

analys (grek. ana´lysis 'upplösning', 'lösning', av ana´ 'upp' och ly´a 'lösa', 'lösgöra'), verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning. Källa: Nationalencyklopedin.
[upp]

analyssystem, ett komplett bearbetnings- och presentationssystem (se presentationssystem) med det tillägget att användaren skall kunna utföra simuleringar, benchmarking etc., dvs testa utfallet av olika åtgärder samt jämföra olika kunder/kundgrupper. Används som stöd för marknadsanalysen.
[upp]

bearbetningssystem, ett system där sammanställning av data och beräkningar görs för att föda presentationssystemet (se presentationssystem).
[upp]

benchmarking (av eng. bench mark 'referensmärke', 'norm'), jämförelse av en produkt eller tjänst med den bästa tillgängliga. Källa: Nationalencyklopedin.
[upp]

CRM (Customer Relationship Management), handlar om hur företag hanterar sina kundrelationer. Med CRM, storskalig kundvård med hjälp av datalager, kan tekniken underlätta när man går från masstransaktion till individ och relation. Istället för att sälja mer genom att jaga efter kunder och nå avslut, är målet att behålla kunder och växa med kunder genom individuellt anpassad kundvård.
[upp]

databas, mängd av sammanhängande data, ordnade i en eller flera tabeller eller register, som har lagrats för ett visst ändamål, t ex för att behandlas i ett databehandlingssystem. En databas kan vara hierarkiskt strukturerad eller bestå av relationer mellan tabeller (relationsdatabas). Databasen är fysiskt sett grunden för all informationsbehandling.
[upp]

datainsamling, metod för att lagra information från olika källor. Viktigt är organisationsstrukturen samt att lagringstekniken gör informationen lättåtkomlig.
[upp]

data mining, en process för att automatiskt ta fram värdefull, giltig och fullständigt begriplig information ur databaser, som ska kunna ge ett bra underlag för viktiga strategiska och taktiska beslut. "Data Mining" används inom områden där man vill få fram prognoser, trender och andra djupgående relationsanalyser. Jfr analys- och presentationssystem.
[upp]

data warehouse, en databas eller datalager som skapats med utgångspunkt från befintliga data som ofta berör olika funktioner inom ett företag. Datalagret organiseras så att man skall kunna bearbeta informationen i den process som kallas data mining (se data mining).
[upp]

kundrelation, en process mellan leverantör och kund. Processen består av ett antal möten och om båda parter strävar efter att få gemensamma fördelar kan relationen bli lyckad. Målet för leverantören är att leva kundens liv.
[upp]

marknadsanalys, process som har till syfte att hjälpa det säljande företaget att studera och bearbeta sina marknader.
[upp]

marknadsföringsprocess, en styrd process som omfattar analys, planering, genomförande och uppföljning. Dessa steg dokumenteras vanligen i en marknadsplan i följande ordning:
1) nulägesanalys, som inbegriper en analys av det egna företagets resurser, marknadsföring, affärsmiljö och externa intressenter mot bakgrund av såväl nuläget som framtiden;
2) marknadsföringsmål, de mål som skall uppnås med marknadsföringen, t.ex. avseende försäljningsvolym, marknadsandelar, täckningsbidrag och förändrat kundbeteende;
3) marknadsföringsstrategi, riktlinjerna för att uppnå målen; omfattar bl.a. val av marknadssegment (kundgrupper), hur erbjudandet skall profileras i de valda segmenten, förhållningssätt till konkurrenter och affärspartners samt hur konkurrensmedlen skall hanteras (de fyra P:na; produkt, pris, plats och påverkan);
4) marknadsföringsaktiviteter, detaljerade, konkreta handlingsprogram som utformas för ett eller flera år i taget;
5) genomförande, införskaffandet av erforderliga resurser för att planera och organisera verksamheten på ett sådant sätt att strategi och aktiviteter kan genomföras;
6) uppföljning, som görs under och efter genomförandet för att ta reda på om de verkliga resultaten överensstämmer med målen samt för att vidta åtgärder som kan förbättra framtida planering.
[upp]

marknadsundersökning, undersökning som ligger till grund för marknadsföringsbeslut, förekommer framför allt i samband med nulägesanalys och uppföljning i marknadsföringsprocessen.
[upp]

presentationssystem, ett menysystem där användaren kan välja mellan olika formulär för att stegvis segmentera olika målgrupper ned till kundnivå. Användaren skall lätt kunna få fram relevant information och presentationssystemet blir därför ett viktigt underlag för att kunna göra analyser och bedöma vilka åtgärder som bör vidtas.
[upp]

simulering, metod som används för att testa utfallet av alternativa situationer. Genom att mata en simuleringsmodell med olika variabler, eller parametrar, kan man teoretiskt sett komma fram till ett önskvärt resultat.
[upp]

simuleringsmodell, i ekonomiska sammanhang ofta detsamma som en kalkylmodell som bygger på antagandet att en mängd variabler kan ha olika värden ( t ex i en verksamhet). Hjälpmedel för att bygga simuleringsmodeller är t ex kalkylprogrammet Microsoft Excel. Se även simulering.
[upp]